Αθανάσιος Μπατάκης


Επίκουρος Καθηγητής
Πρόεδρος του Μαθηματικού Τμήματος

MAPMO (UMR 7349) καί FDP (FR 2964)



Πεδία Έρευνας

Θεωρία Δυναμικού
Αρμονικό μέτρο πολυκλασματικών χωρίων
Αυξητικές στοχαστικές διαδικασίες, μελέτη αύξησης πόλεων
Θερμοδυναμικός φορμαλισμός
Πολυκλασματική ανάλυση μέτρων
Διακεκομμένες διαδικασίες μεταφοράς

Δημοσιεύσεις

Άρθρα δημοσιευμένα ή υπό εκτύπωση

A. Batakis & A. Zdunik : Hausdorff and harmonic measures on non-homogeneous Cantor sets, arxiv:1303.4373

A. Batakis & M. Zinsmeister : Invariant measures for intermittent transport

A. Batakis & H. Nguyen  : On the exit distribution of partially reflected Brownian motion in planar domains, Potential Analysis, 2012 & arXiv:1007.1373.

A. Batakis & M. Zinsmeister  : On the time schedule of Brownian Flights, arXiv:0906.4537.

A. Batakis, P. Levitz & M. Zinsmeister  : Brownian Flights, Pure and Applied Mathematics Quaterly : Volume 7, no 1 (2011), pg 87-105.

A. Batakis & B. Testud  : Multifractal formalism of inhomogeneous Bernoulli products, Journal of Statistical Physics: Volume 142, Issue 5 (2011), pg 1105

A. Batakis : Entropy and Hausdorff dimension of measures defined through a Markov process, Colloquium Mathematicum 104 (2006), 193-206 .

A. Batakis :  Continuity of the dimension of the harmonic measure of some Cantor sets under perturbations, Annales de l'institut Fourier, 56 no. 6 (2006), p. 1617-1631.

A. Batakis  & Y. Heurteaux :  "On relations between entropy and Hausdorff dimension of measures" , Asian Journal of Mathematics, Vol.6,  3 (2002), 399-408  

A. Batakis : " A continuity property of the dimension of harmonic measure of Cantor sets under perturbations", Annales IHP, Probabilités et Statistiques 36,1 (2000) 87-107

A. Batakis : "Harmonic measure of some Cantor-type sets" ,   Ann. Acad. Sc. Fenn. , Vol. 21,  1996

     
   

Άρθρα επερχόμενα

A. Batakis & al : On applied models of city growth

A. Batakis : The hitting ditribution of some Levy-like processes

A. Batakis & G. Havard : Continuity properties of dimension of harmonic measure of conformal IFS

   

Άλλες εργασίες

A. Batakis :"Habilitation à Diriger des Recherches", Orléans, 2010
A. Batakis :"Théorie du potentiel : i) Sur les domaines Poissoniens  et  ii) Sur la  mesure harmonique des ensembles de Cantor", Thèse (PhD), Université Paris XI, 1997
Athanasios Batakis & Yanick Heurteaux : "Multifractal analysis and harmonic measure", Cours de 3ème cycle, Université de Monastir, Tunisie
Athanasios Batakis : "A survey on harmonic measure", Actes du séminaire SCAM, Créteil.

Διδασκαλία & ερευνητικές δραστηριότητες : Βιογραφικό (στη Γαλλική)


'Εγγραφα διδασκαλίας

"Maths pour Sciences Physiques" (L1 semestre 1, année 2010-2013)
"Intégration" (L3 semestre 2, année 2011-12)
"Mesures et Intégration" (L3 semestre 1, toutes années)
"Probabilités" (L3 semestre 2, année 2012-13)
"Théorie Spectrale" (M1, semestre 2, année 2012-2013)
"Mathématiques pour la préparation aux concours" (L2 & L3, année 2013-2014)

Άλλες ασχολίες


Groupe de Travail : Analyse et Systèmes Dynamiques

Programme


Για να έρθετε σε επαφή μαζί μου


   MAPMO - Département  de Mathématiques
BP 6759
45067 ORLEANS Cédex 2
FRANCE
Tel :  02 38 49 48 90             --       international  +33 2.38.49.48.90
Fax : 02 38 41 72 05            --       international  +33 2.38.41.72.05



athanasios.batakis@univ-orleans.fr